HỆ SINH THÁI NEW ALPHA

Chúng tôi kiến tạo nên nhiều đồng đội ưu tú, đào tạo và truyền cảm hứng cho họ, để họ giúp người khác sống tốt hơn.
Góp phần kiến tạo một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Viện New Alpha là nơi đào tạo & thực hành kỹ năng kinh doanh, chăm sóc sức khỏe, phát triển bản thân toàn diện, hướng đến cộng đồng 100 triệu người dân Việt Nam.

Chúng tôi đồng hành, chia sẻ cùng bạn và gia đình cơ hội để đạt được sự thành công – hạnh phúc – thịnh vượng bền vững từ trong ra ngoài. Dù bạn là ai, làm gì, ở bất kỳ vị trí nào trong xã hội.

KHOÁ HỌC NỔI BẬT

SẮP DIỄN RA

Ngày 2-3-4 / 09 / 2023

SẮP DIỄN RA

Ngày 2-3 hoặc 16-17,
tháng 5 & 11 / 2023

THƯƠNG HIỆU ĐƯỢC KHẲNG ĐỊNH BỞI

QUÀ TẶNG

LIÊN HỆ

    #HASHTAG NEW ALPHA